Algemene Voorwaarden

Heb jezelf lief

ALGEMENE VOORWAARDEN Kim Wijnsma Coaching

1. ALGEMEEN
Voor een optimale dienstverlening heeft Kim Wijnsma Coaching onderstaande voorwaarden opgesteld.
2. DEFINITIES
Coach: Degene die doelgericht een bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van de betreffende client.
Client: degene die hulp op het gebied van zijn persoonlijke ontwikkeling ontvangt.
Kim Wijnsma Coaching, gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te .
3. TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten gegeven door Kim Wijnsma Coaching.
Kim Wijnsma Coaching is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren op de site aangekondigd en bij cliënten die onder behandeling zijn per mail, uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.
3.1 Voorwaarden voor de coach m.b.t. de behandeling
De ingeschakelde coach handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform de ethische code van haar opleidingen.
De ingeschakelde coach is verplicht de cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gemoedstoestand van de cliënt, tenzij de client heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.
De ingeschakelde coach leest de verslagen van de cliënt per sessie en houdt deze in bewaring zolang de behandelperiode loopt.
De ingeschakelde coach is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de cliënt, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de ingeschakelde coach kan worden gevergd.
De ingeschakelde coach neemt bij zijn werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een coach op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de ethische code voor gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.
3.2 Voorwaarden voor de cliënt m.b.t. de behandeling
Voorwaarde voor de cliënt is dat hij of zij naar beste weten inlichtingen verschaft en medewerking verleent ten behoeve van de behandeling.
3.3 De cliënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren.
Wanneer de cliënt verhinderd is een afspraak van de ingeschakelde coach na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.
4. BETALINGSVOORWAARDEN
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten coachingssessies bij Kim Wijnsma Coaching. Een coachingssessie wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt op basis van een factuur. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
5. AANVULLING OP DE VOORWAARDEN
Kim Wijnsma Coaching stelt het zeer op prijs indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening. U kunt dit zowel mondeling als via e-mail aan ons doorgeven.