Privacy Verklaring

Heb jezelf lief

PRIVACYVERKLARING

1. Kim Wijnsma Coaching

In dit document staat de privacyverklaring van Kim Wijnsma Coaching. Kim Wijnsma Coaching is een coachingspraktijk dat zich richt op de coaching en training van persoonlijke en professionele ontwikkeling voor individuen of teams.

Kim Wijnsma Coaching heeft gegevens van u nodig en verzamelt deze. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom je gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan gerust contact op:

Kim Wijnsma Coaching
Schilligepad 9
9356 TK Tolbert
info@kimwijnsmacoaching.nl

Kim Wijnsma Coaching is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Kim Wijnsma.

2. PRIVACY INFORMATIE, EEN KORTE SAMENVATTING

Kim Wijnsma Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil Kim Wijnsma Coaching heldere en transparante informatie geven over hoe het omgaat met persoonsgegevens.

Kim Wijnsma Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Gevraagd wordt om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen van kracht zijn zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doelen waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Ze op de hoogte is van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop te willen wijzen en deze te respecteren.

3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Kim Wijnsma Coaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kim Wijnsma Coaching de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Persoonlijke gegevens uit de coachingssessie;
  Kim Wijnsma Coaching werkt met verslagen van de sessie die door jou zelf zijn geschreven. De behandelverslagen verstuur je per mail. Kim Wijnsma Coaching gebruikt een versleuteld mail-account om de beveiliging te waarborgen.

3.2 Minderjarigen

Kim Wijnsma Coaching verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

3.3 Medewerkers

Kim Wijnsma Coaching heeft momenteel geen medewerkers in dienst waarop de wet-AVG voor zijn bedrijfsvoering van toepassing is.

4. BEWAARTERMIJNEN

Gegevens die bewaard worden zijn gegevens over naam adres en woonplaats (NAW) verslagen over de coachingsessies.

4.1 NAW-gegevens

In verband met de fiscale bewaarplicht is Kim Wijnsma Coaching eraan gehouden om NAW-gegevens gedurende een periode van zeven jaar te bewaren. Deze gegevens kunnen pas worden verwijderd als deze termijn verstreken is.

4.2 Verslagen coachingssessies 

Verslagen van de coachingssessies worden bewaard met als doel om een eventuele vervolgconsulten effectief te kunnen oppakken. Na beëindiging van het coachingstraject worden verslagen gedurende 10 jaar bewaard. Op jouw verzoek worden verslagen direct worden gewist. Zie ook artikel 8.4 van dit document.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

Kim Wijnsma Coaching maakt gebruik van een externe partij voor de financiële administratie. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken over privacy conform de wet-AVG zijn vastgelegd. Kim Wijnsma Coaching verstrekt enkel die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de financiële administratie.

Kim Wijnsma Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:

Computer, I-Cloud en mail voor beveiligde opslag van NAW-gegevens, contactgegevens en facturen.

Kim Wijnsma Coaching verstrekt geen gegevens aan andere partijen waar geen verwerkersovereekomst mee is gesloten.

6. WEBSITE EN COOKIES

De website van Kim Wijnsma Coaching maakt gebruik van cookies, zie ook de cookieverklaring. Deze zijn bedoeld om de website beter te laten functioneren. Ze zijn niet gekoppeld aan jouw persoonlijke gegevens. Bij bezoek aan de website kun je de keus voor het gebruik cookies zelf bepalen.

Om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website van Kim Wijnsma Coaching gebruiken, wordt er gebruik gemaakt van de privacy-vriendelijke versie van Google Analytics. Dit wordt zodanig gedaan dat er zo min mogelijk uitwisseling van gegevens tussen de website en Google plaatsvindt. Zo worden IP-adressen gemaskeerd, worden er geen gegevens gedeeld, wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics en heeft Kim Wijnsma Coaching een verwerkersovereenkomst met Google.

7. BEVEILIGING

Kim Wijnsma Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

8. JOUW RECHTEN

8.1 Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijdens jouw gegevens op te vragen die bij Kim Wijnsma Coaching vastgelegd en bewaard worden. Dit kun je doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Kim Wijnsma Coaching. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

8.2 Recht op rectificatie

Indien je gegevens niet kloppen of veranderd zijn dan heb je het recht om dit te laten rectificeren door Kim Wijnsma Coaching.

8.3 Recht op wissen van gegevens

Indien je niet langer wilt dat jouw gegevens bij Kim Wijnsma Coaching zijn vastgelegd, dan heb je het recht om jouw gegevens te laten verwijderen.

8.4 Recht op indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Kim Wijnsma Coaching niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

9. VRAGEN

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact op.